كتاب نماز İNDİR (PDF)
كتاب نماز
    
    
    
١-٢- مكتوبات امام رباني
١-دفتر اول ٢-دفتر دوم و سوم
(مكتوبات) راحضرت امام رباني مجدد الف ثاني احمد فاروقي السرهندي رحمت الله عليه تحرير كرده اند. سه جلد است . جلد اول ٣١٣ ،جلد دوم ٩٩ ، جلد سوم ١٢٤جلد بوده ازمجموعه ٥٣٦ مكتوب به ميان آمده است.درسال ١٩٧٢ در پاكستان طي دوجلد به طبع رسيده است. ،در سال ١٣٩٧ [١٩٧٢ م.] نيز از طرف حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مجدداً به چاپ رسيده است. هزار سال بعداز رحلت رسول الله صلي الله عليه و سلم حضرت امام رباني كه در هندوستان زنده گي ميكرددر مقابل كساني كه ايمان و اسلام را در معرض حمله قرار داده بودند، بخاطر بيدار ساختن مسلمانان و متوقف كردن اين فروپاشي معنوي مكا تيب متعدد نگاشته بود. در مكتوبات خويش اعتقاد اهل سنت را، اهميت عبادات را و اخلاص را بيان كرده بود. حضرت امام رباني رحمت الله عليه در ٩٧١ [١٥٦٣ م.] در شهر سرهند هندوستان متولد گرديده،در ١٠٣٤ [١٦٢٤ م.] نيز درهمانجا وفات نموده است. هر سه جلد در ٢ كتاب.
اين كتاب ٦٨٠ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.رده ميتوانيد.
عربي      About this book      Kitap hakkında          return
٣ - منتخبات از مكتوبات امام رباني
دركتاب(منتخبات) يكصد وپنجاه و يك مكتوب انتخاب شدةعالم بزرگ اسلام حضرت امام رباني احمد فاروقي رحمت الله عليه وجود دارد. جلد اول كتاب (مكتوبات) سه صدوده مكتوب، در جلد دوم نودونه مكتوب و در جلدسوم يكصدوبيست چهار مكتوب وجود دارد.به خاطر بيان اين پنجصدو سي وشش مكتوب كه اكثر دانش هاي تصوفي، حال هاومعرفت هاي اوليا الله است، خطردرك نادرست از آنها وجود دارد. به اين خاطر يكصدوپنجاه ويك مكتوبي كه دانش هايي ايمان و عبادت درآنها وجود دارد انتخاب گرديده كتاب(منتخبات) بميان آمده است.
اين كتاب ٤١٦ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.
عربي      About this book      Kitap hakkında      return
٤ - منتخبات ازمكتوبات معصومية و مسلك مجدد
درين كتاب دو اثري كه از يكديگر جدا هستند وجود دارد. نخستينش (منتخبات) بوده در بين آن ١٦١ مكتوب از ٦٢٥ مكتوب كتاب (مكتوبات معصوميه) از عالم متبحر، سومين پسرامام رباني احمد فاروقي حضرت محمد معصوم انتخاب گرديده، وجود دارد.همه آن فارسي تحرير گرديده است.كتاب مكتوبات حضرت محمد معصوم سه جلد است.درجلد اول ٢٣٩ ،جلد دوم ١٥٨ جلد سوم ٢٥٥ مكتوب وجود دارد.درين كتاب (مكتوبات) علوم فقه وتصوف اخلاق اسلامي و موضوعات اعتقادي وجود دارد. اثر دومي ، (مسلك مجدد) بوده ، در ميان آن نوشته هايي به گونه مثال و نمونه از موضوعات مختلف كتاب ( مكتوبات) عالم بزرگ ودرياي بيكران معرفت هاي تصوف حضرت امام رباني مجدد الف ثاني احمد فاروقي موجود است. اين كتاب نيز فارسي بوده،ترجمه آن به زبان اردو نيز موجود است .ايمان و تقوا را بيان ميكند.كتاب (مكتوبات) امام رباني نيز سه جلد است.جلد اول آن ٣١٣، جلد دوم ٩٩، درجلد سوم ١٢٤. مكتوب بوده مجموعاً ٥٣٦ مكتوب است.مكتوبات امام رباني، براي آخرين بار در ١٩٧٢ در پاكستان طي دوجلد به چاپ رسيده ،در ١٩٧٧ دراستانبول ازطرف حقيقت كتاب ايوي(كتابخانه حقيقت) با افسي تجدديد چاب گرديده است. (مكتوبات ) محمد معصوم ، در ١٩٧٦ در پاكستان به چاپ رسيده است. امام رباني در سال ١٠٣٤ [١٦٢٤ م.]، محمد معصوم در سال ١٠٧٩ [١٦٦٧] وفات نموده اند. -دوكتاب در يكجا-
اين كتاب ٤٣٢ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.
عربي      About this book      Kitap hakkında      return
٥ - مبدأ و معاد تائيد اهل سنت
١- كتاب (مبدأو معاد) ،اثر عالم بزرگ حضرت امام رباني مجدد الف ثاني احمد فاروقي سرهندي است. نوشته هاي باارزش اورا كه در مورد تصوف،اعتقاد و بالخاصه صفت هاي خداوند متعال ميباشد ، ازطرف طلبه اش محمد صديق بدخشي كشمي در سال ١٠١٩ جمع آوري اين كتاب بميان آورده شده است. ٢- كتاب (تائيد اهل سنت) از طرف عالم بزرگ حضرت امام رباني مجدد الف ثاني احمد فاروقي سرهندي در هندوستان بفارسي تحرير گرديده است.در ميان آن پارچه هاي عربي نيز موجود است. برتري و بزرگي اصحاب كرام و اهل بيت را بيان مي كند. – دوكتاب در يك جا –
اين كتاب ١٢٨ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.
عربي      About this book      Kitap hakkında      return
٦ - كيمياي سعادت
كتاب (كيمياي سعادت) را ، عالم بزرگ امام محمد غزالي تحرير كرده است.چه بودن روح،انسان، دنيا وآخرت را بيان مي كند. در ٤٥٠ [١٠٥٩ م.] در شهر توس يعني مشهد تولد و در ٥٠٤ [١١١١ م.] در همان جا وفات نمود. كتاب زيادي تحرير نمود. كتابهايش را با عمرش تقسيم نمودند،در يك روز هجده صفحه اثابت نموده است.در كتاب (سعادت ابديه) با موضوعات توكل، عدالت در تجارت و احتكار، احسان درتجارت،جانبداري از دين در تجارت؛ در كتاب (قيامت و آخرت) موضوع محاسبه نفس؛ از (كتاب كيمياي) سعادت ترجمه گرديده است.در ارتباط به تفكر بخش زيبايي در كتاب (كيمياي سعادت) وجود دارد.
اين كتاب ٦٨٨ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.
عربي      About this book      Kitap hakkında      return
٧ - رياض الناصحين
كتاب ( رياض الناصحين) در سال ٨٣٥ [١٤٣٢ م.] از طرف يكي از علماي هندوستان (محمد ربحامي) تحرير گرديده در سال ١٣١٣ [١٨٩٥ م.] در شهر بمبئي به چاپ رسيده است.از ميان كتاب هاي ارزشمند ، ازداشته هاي علمي چهارصد چهل وچهار كتاب جمع آوري گرديده به ميان آمده است.باور هاي اسلامي، عبادت هاي آن، عادات زشت و نيكو ، به خاطر كسب خوي نيك، استلزام خوبي كردن به هر مخلوق را بيان ميكند. در كتاب (سعادت ابديه)؛ اهميت نماز، كساني كه ذكات نداده اند،مضوعات كسب و تجارت در اسلاميت،از كتاب (رياض الناصحين) ترجمه گرديده،موضوعات بسيار مهم است.
اين كتاب ٣٧٤ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.
عربي      About this book      Kitap hakkında     return
٨ - مكاتيب شريفه
كتاب (مكاتيب شريف) را عالم بزرك هندوستاني عبدالله دهلوي تحرير كرده است.ايمان نمودن هر انسان آنقسمي كه علماي اهل سنت فرموده اند، بعدازان به يكي از چهار مذهب تابع بوده عبادت كردن يعني انجام دادن اوامرو برحذر بودن از حرام ها، و بعداز اينهااستلزام گرقتن فيض ازكتاب هاي بزرگان تصوف و يك انسان خوب و پسنديده گرديدن بيان گرديده است.در آخر كتاب نصيحت هاي حضرت خالد بغدادي ولي بزرگ و متخصص روح وقلب تحرير گرديده است. عبدالله دهلوي در ١٢٤٠ [١٨٢٤ م.] در دهلي، مولانا خالد بغداي دوسال بعد در شام وفات نمود. از كتاب (مكاتيب شريف) مكتوب هايي در (سعادت ابديه) و (اسلام اخلاقي) ترجمه شده موجود است. طل للوهابيين.
اين كتاب ٢٨٨ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.
عربي    About this book    Kitap hakkında     return
٩ - در المعارف (ملفوظات حضرت عبد اللّه دهلوي)
كتاب (درالمعارف) از ايمان ، علم، اخلاق و تصوف بحث مينمايد. معني اين اسم (جواهر علوم عاليه معرفت) است. نويسنده آن شيخ رؤف احمد مجددي بوده از جمله اولياي بزرگيست كه حضرت عبدالله دهلوي به كمال رسانيده اند.موضوعاتي را كه استادش در ظرف شش ماه به زبان رانده است به قيد قلم در آورده است.رؤف احمد از نسب محمد يحيي فرزند كوچك حضرت امام رباني است. ١٢٥٣ [١٨٧٣ م.] درراه حجدر يمن دربحر به شهادت رسانيده شد.چاپ دوم اين اثر در ١٣٩٤ [١٩٧٤ م.] دراستانبول ازطريق افسيت صورت گرفت اينبار بعداز تصحيح مجدداً به طبع رسيد. در صفحه ٧٢١ كتاب (سعادت ابديه)، (درص'حه چهارم درالمعرف ميگويد كه،”سما به كساني كه متوجه الله تعالي باشد جايز است. هر چيز را از الله تعالي ميدانند…“)در صفحه٩٥٧ كتاب (سعادت ابديه), (در صفحه هشتاد و هفتم درالمعارف حضرت عبدالله دهلوي مفرمايد كه، ”هركه نسبت اويسيت پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم يابزرگي طلب نمايد…“)
اين كتاب ١٦٠ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.
عربي    About this book    Kitap hakkında     return
١٠ - رد وهابي و سيف الابرار
كتابهاي (رد وهابي) و (سيف الابرار)، منحرف وجعلي بودن فرقه اسلامي ايراكه (وهابي) ميگويندو استلزام اتحاد همه مسلمانان را به اطراف اعتقاد درست وحق كه آنرا (اهل سنت) ميگويندوكساني را كه از اعتقاد اهل سنت جدا ميشوند، رفتن شان را به جانب فلاكت و عذاب جهنم باوثايق ثابت ميسازد.و برعلاوه بخاطراهل سنت شدن لازم بودن تقليد كردن به يكي از مذاهب چهار گانه را، وازين چهار مذهب به يكي آن اعتقاد نكرده و يا سهولت هاي اين چهار مذهب را دريك جا جمع نموده خواستار آن باشد كه يك مذهب پنجم به ميان بيايد،نبودن اورا از اهل سنت ومبتلا شدن اورا به فلاكت و جهنم با آيات كريمه و احاديث شريف اثبات مينمايد. درمورد اجتهاد وتفسير در كتاب(رد وهابي) معلومات هاي وسيع وجود دارد. كتابها فارسي اند. كتاب (رد وهابي) رامفتي محمد صاحب از علماي هندوستان، كتاب (سيف الابرار) رامحمد عبدالرحمن سلهتي تحرير كرده است. براي اولين بار درهندوستان به طبع رسيده است.
اين كتاب ١٤٤ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.
عربي    About this book    Kitap hakkında     return
١١ - الاصول الاربعة في ترديد الوهابية
كتاب (الاصول الاربعه في ترديد الوهابيه) رامحمد حسن جان فاروقي از نسب حضرت امام رباني تحرير نموده است.در ميان آن پارچه هايب عربي نيز موجود است.اين كتاب، از باور هاي كساني كه وهابي گفته ميشوند مثال هايي داده ، خطا بودن اينها رابا وثيقه ها اثبات مينمايد. در كتابهاي (فائده لي بيلگيلر) و (قيامت و آخرت) ازكتاب ( اصول اربعه) بخش هايي ترجمه گرديده موجود است. حسن جان فاروقي در ١٣٤٩ [١٩٣٠ م.] وفات نموده است.
ااين كتاب ١٢٨ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.
عربي    About this book    Kitap hakkında     return
١٢ - زبدة المقامات (بركات احمدية)
كتاب (بركات احمديه) راحضرت محمد هاشم كشمي تحرير نموده است. ترجمه حال علم بزرگ حضرت امام رباني احمد فاروقي سرهندي ، مرشدش حضرت باقي بالله و يكتعداد از طبه هاي ايشا را بيان مينمايد.محمد هاشم كشمي درسال [١٠٣١هـ] به صحبت حضرت امام رباني مشرف گرديد با حضرت امام رباني در حضروسفرهمركابي نمود. در١٠٥٤ [١٦٤٥ م.] وفات نمود.در سال ١٠٣٣ جلد سوم كتاب مكتوبات شريف را جمع آوري نمود.كتاب ( بركات) را نيز در سال (١٠٣٧هـ) تحرير نموده است.در بمبميي به چاپ رسيده ، در كتابخانه (مراد ملا) در استانبول موجود است.
اين كتاب ١٢٤ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.
عربي    About this book    Kitap hakkında     return
١٣ - مفتاح النجاة لاحمد نامقي جامي ويليه نصايح عبد الله انصاري
كتاب (مفتاح النجات) رااحمد نامقي جامي تحرير كرده است.وي از علماي خراسان بودهدر ٤٤١ [١٠٤٨ م.] تولد و در ٥٣٦ [١١٤٢ م.] وفات نموده است. عالم وولي بزرگ است.از نسب اصحاب كرام ،جرير بن عبدالله است.سبب گرديده است تا شش صد هزار نفر به ايمان بيايند. كتاب خود را در هفت قسمت ترتيب داده است. قسمت اول؛ ايمان و توحيد، قسمت دوم؛ اهل سنت وجماعت، قسمت سوم؛ توبه، قسمت چهارم؛ طاعت ، عبادت استقامت، قسمت پنجم ؛ مباح و در كسب كار هاي صلاح …، قسمت ششم؛ قناعت و رضا، قسمت هفتم؛ صالح و صادق بودن.
اين كتاب ١٢٨ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.
عربي      About this book      Kitap hakkında      return
١٤ - ميزان الموازين في امر الدين (در رد نصارى)
يكي از پاپاز هاي پرو تيستان، به نام (ميزان الموازين) يك كتاب تحرير كرده، به اين كتاب خويش به اسلاميت بالخاصه به پيغمبر عاليشان اسلاميت به افتراات چركين دست زده است.نجف علي تبريزي، در ١٢٨٧ [١٨٧٠ م.] به رد آن، كتاب (ميزان الموازين) تحرير نموده به نوشته هاي فاقد ادب، علمو اخلاق پاپاز با وثايق جواب ارائه نموده، راه پرفروغ اسلاميت را به خاطر نايل گرديدانيدن انسانهابه سعادت در ميان گذاشته است. كتاب بسيار با ارزش است. فهموه.
اين كتاب ٣٠٤ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.
عربي      About this book      Kitap hakkında      return
١٥ - مقامات مظهرية
كتاب (مقامات مظهريه) را، حضرت عبدالله دهلوي يكي از علماي بزرگ هندوستان تحرير نموده است.در موردتصوف معلومات وسيع ارائه داشته ، در مورد كرامت هاي حيات و نصيحت هاي مرشدش ولي بزرگ حضرت جان جانان بيان ميكند.ودر ١٢٤٠ [١٨٢٤ م.] و مرشدش ١١٩٥ [١٧٨١ م.] وفات نموده اند. مقبره هاي شان در دهلي پهلو به پهلوي هم اند.در كتاب برعلاوه سه رساله وجود دارد .نخستينش رساله ايست كه نصيحت ها، كرامت ها و حيات حضرت عبدالحق دهلوي را و بعضي طبه هاي ا ورا بيان ميكند. اين رساله را عبدالغني كه از نسب حضرت امام رباني مجدد الف ثاني ميباشد، تحرير كرده ،وي در ١٢٩٦ [١٨٧٩ م.] در مدينه منورهوفات نموده است. دومينش رسالة (راه نجات) و سومينش رساله (جنتي گروه) است. در آخرين قسمت كتاب از كتاب (اشعة المعات) حضرت عبدالحق دهلوي يك بخش گرفته شده است. همه آن ارزش اعتقاد اهل سنت را بيان ميكند.
اين كتاب٢٠٨ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.
عربي      About this book      Kitap hakkında      return
١٦ - مناهج العباد(عمده)
كتاب (مناهج العباد) دانش هاي ايمان و عبادت را بيان ميكند.اسم كتاب معني (مذاهب در عبادت) را ميرساند. نويسنده آن محمد ابن احمد فرغاني است. وي طلبه نجيب الدين سهروردي است. از صدرالدين قونوي نيز استفاده برده است. ور ٦٩١ [١٢٩٢ م.] وفات نموده است. احكام فقهي را نظر به چهار مذهب بيان كرده بروي تصوف و اخلاق نيكو معلومات هاي وسيع ارائه ميدارد.اين كتاب در بورسا در كتابخانه مسجد جامع سلطان اورخان خان در بخش (امنيت) در قيد شمار ه٩٧/١٤٣ از روي نسخ هاي خطي گرفته شده وبعداز مقابله با دو نسخه خطي ديگري كه در كتاب خانه سليمانيه استانبول به چاپ رسيد. ازعلماي عثماني محمد ابن ادريس بتليسي، اين كتاب رااز فارسي به تركي ترجمه نموده اسم (مدارج الاعتقاد) رابه آن داده است.موضوع (نكاح در اسلاميت) كه در كتاب (سعادت ابديه) وجوددارد از كتاب (مناهج العباد) ترجمه گرديده است.هلك.
اين كتاب ٣٠٤ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.
عربي      About this book      Kitap hakkında      return
١٧ - تحفة اثنا عشريه
كتاب (تحفة اثنا عشريه) را حضرت عبدالعزيز دهلوي از علماي هندوستان تحرير كرده است.و در ١١٥٩ [١٧٤٥ م.] در دهلي متولدو درسال ١٢٣٩ [١٨٢٤ م.] نيز وفات نموده است. چهگونه به ميان آمدن فرقه ايكه شيعه ورافضي گفته ميشوند،جداشدن شان به شاخه ها، . ضررهايي كه به دين اسلام ومسلمانان انجام داده اند و چگونگي داخل و بيرون باور هاي آنهارا بيان ميكند. درسال ١٢٦٦ در دهلي به چاپ رسيده است.در كتابخانه هاي”استانبول يونورسيته سي“، سليمانيه و بورسا موجود است.سيد محمود شكري آلوسي در ١٣٠١ [١٨٨٣ م.] به زبان عربي خلاصه آنرا به (مختصر تحفه) به چاپ رسانيده است. قسمت پنجم كتاب تركي (حق سوزون وثيقه لري) كتاب (تحفه) تهيه ديده شده است.كتاب (مختصر تحفه) نيز از طرف وقف اخلاص به طبع رسيده است.
اين كتاب ٨٠٨ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.
عربي      About this book      Kitap hakkında      return
١٨ - المعتمد في المعتقد
كتاب (المعتمد في المعتقد) كه به نام (رساله تور پشتي) شناخته ميشود، از علماي حنفي جناب فضل الله تور پشتي تحرير كرده است.در سال ٦٦١ هجري مطابق ١٢٦٣ ميلادي وفات نموده است.اعتقاد اهل سنت و ساير معلومات هاي اسلامي را بيان ميكند. امام رباني مجدد الف ثاني احمد فاروقي السرهندي اين رساله را در مكتوب ١٩٣ كتاب جلد اول مكتوبات توصيه مينمايد.
اين كتاب ٢٨٨ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.
عربي      About this book      Kitap hakkında      return
١٩ - حقوق الاسلام
اين اثر ازطرف قاضي ثنا الله پاني پتي از علماي بزرگ اسلام درهندوستان بوده ، در سال ١٢٢٥ [١٨١٠ م.] درشهرپاني پت وفات نموده ، تحرير گرديده است. از سه كتاب اسلامي(حقوق الاسلام),(حقوق الاسلام)و(حقوق الاسلام)متشكل است. كتاب ها از اعتقاد اهل سنت و علوم اخلاقي بحث مينمايد. حضرت قاضي ثنا الله پاني پتي ، بزرگترين طلبه هاي حضرت مظهر جان جانان كه يكي از بزرگان سلسله عاليه اند ميباشد. بنام(تفسير مظهري) ده جلد تفسير با ارزش و بنام (ارشاد الطالبين) بيان كننده تصوف، كتاب با رزش تصوفي نيز دارد. – سه كتاب دريكجا
اين كتاب ٢٧٢ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت)
عربي     About this book      Kitap hakkında     return
٢٠ - مسموعات ميرعبدا ﻻٔول النيشابورى
كتاب (مسموعات)، كلام ولي كامل و يكي از علماي بزرگ هندوستان، حضرت عبيدالله احرار ازبزرگان سلسله عاليه است.از طرف خليفه اش علامه قاضي محمد زاهد جمع آوري گرديده است. حضرت عبيدالله احرار در ٨٠٦ در تاشكند متولد گرديد.در ٨٩٥ [١٤٩٠ م.] در سمرقند وفات نمود. حضرت محمد زاهددر ٩٣٦ [١٥٣٠ م.] وفات نمود.كتاب(مسموعات) در استانبول در كتابخانه سليمانيه دربخش اسعد افندي موجود است.
اين كتاب ١٩٢ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.
عربي      About this book      Kitap hakkında      return
٢١ - ترغيب الصلاة
رسالة (ترغيب الصلاة و تيسيرالاحكام) يك كتاب فقهي است. احكام طهارت و نماز را بيان ميكند. از يكصدو شش كتاب معتبر جمع آوري گرديده است. براي هر مسلمان لازم است تا دانش هاي اين كتاب را خوانده و بياموزد. درمكتوب هفدهم جلد سوم مكتوبات عالم متبحر وولي بزرگ حضرت امام رباني مجدد الف ثاني احمد فاروقي سرهندي اين كتاب ستايش و توصيه گرديده است. از طرف محمد بن زاهد در هندوستان تحرير گرديده است. محمد بن احمد زاهددر ٦٣٢ [١٢٣٤ م.] وفات نموده است.اصل اين كتاب در كتابخانه نوري عثمانيه استانبول موجود است.
اين كتاب ٢٢٤ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.
عربي      About this book      Kitap hakkında      return
٢٢ - أنيس الطالبين و عدّة السالكين
اكتاب (انيس الطالبين و عدّة السالكين) را صلاح بن مبارك بخاري تحرير نموده است. بزرگي ومناقب عالم و متصوف بزرگ بخارا، از بزرگان سلسله عاليه حضرت بهاألدين بخاري را بيان ميكند.بهاألدين بخاري در بخارا در شهر (قصر عارفان) در ٧١٨ [١٣١٨ م.] تولد و در ٧٩١ [١٣٨٩ م.] در همانجا وفات يافت.اوليا ي زيادي به كمال رسانيد.كتاب انيس الطالبين را عزي سليمان افندي به تركي ترجمه و طبع نموده است.در ١١٦٨ وفات نموده است.در قبرستان مراد منزوي مدفون است.
اين كتاب ٢٠٨ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.
عربي      About this book      Kitap hakkında      return
٢٣ - شواهد النبوة
اينك كتاب (شواهد النبوه) قبل ازاول تشريف آوري جناب پيغمبر اكرم صلي الله عليه و سلم به دنيا، حال و معجزه هايي كه در طول حيات شاهد ودليل نبوت اوبوده ، برعلاوه از اهل بيت، از اصحاب كرام او و بعضي تابعين ايشان ازمناقب و كرامات ايشان بحث مينمايد.از كتاب هاي بارزشي است كه در اين موضوع ومضمون نگاشته شده است.مولف آن عالم متبحر وولي بزرگ ملا جامي مشهور به مولانا عبدالرحمن جامي است. در ٨١٧ [١٤١٤ م.] در قصبه هرات تولدودر ٨٩٨ [١٤٩٢ م.] نيز در شهر هرات وفات نموده است.اينطبع او ازروي كتاب هاي مطبوع و نسخه هاي دست نويس بعدازمقابل تهيه ديده شده است. كتاب به فارسي است.
اين كتاب ٢٠٨ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.
عربي      About this book      Kitap hakkında      return
٢٤ - عمدة المقامات
اينك كتاب ( عمده المقامات) از طرف حاجي محمد فضل الله فاروقي سرهندي متوفي ١٢٣٨ [١٨٢٣ م.] يكي از علما و اولياي هندوستان تحرير گرديده است. از جناب پيغمبر ما صلي الله عليه و سلم تا حضرت امام رباني طور مختصر سخنان ، احوال و مناقب بزرگان، عرفا و اولياهاي بزرگ را و از حضرت امام رباني تازمان خودش احوال همه اوليا الله و عرفارا يكجا بافرزندانشان به صورت مفصل بيان نموده است.
اين كتاب ٢٠٨ صفحه است. كتاب را از حقيقت كتاب ايوي (كتابخانه حقيقت) مطالبه كرده ميتوانيد.
عربي      About this book      Kitap hakkında      return

Motif1

Hakikat Kitabevi

Adress: Darüşşefeka Caddesi No:53 P.K.:35   34083

Fatih / İstanbul / TÜRKİYE

Phone: +90 (212) 523 45 56 - 532 58 43   Fax: +90 (212) 523 36 93

E-Mail:bilgi@hakikatkitabevi.com