URDUCA KİTAPLARIMIZDA NELER YAZIYOR?

1-MEDÂRÜC ÜS SENİYYE

Bu kitâb iki kısmdan teşekkül etmişdir. (Medâricüsseniyye) kitâbını, Âmirül Kâdirî yazmışdır. (El-akâid-üs-sahîha fî-terdîd-il-vehhâbıyyet-in Necdiyye) kitâbını, Hasen Cân yazmışdır. Bu kitâblarda Peygamberimize salevât okumanın çok sevâb olduğu ve vefât eden kimsenin ibâdetlerindeki kusûrlarını ve kul haklarını afv etdirmek için devr ve iskât yapmak lâzım olduğu ve Peygamberlerle şehîdler ve evliyânın öldükden sonra rûhlarının dünyâdan haberdâr oldukları ve bunların şefâatiyle Allahü teâlânın dirilere merhamet edeceği ve ölüler için nasıl düâ ve hayrât ve hasenât yapılacağı bildirilmekdedir.

Her iki kitab Arapça olup, Urdu diline tercemeleri dahi vardır.

Bu kitap 192 Sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

2-AKÂİD İ NİZÂMİYYE

(Akâid-i Nizâmiyye) kitâbı İmâm-ı A’zâm Ebû Hanîfe hazretlerinin (Fıkh-ı ekber) ismindeki arabî kitâbının fârisî ve urdû dillerindeki tercemesidir. Nizâmüddîn Evliyânın talebelerinden M.Fahrüddîn yazmışdır. İslâm inanışlarını kısa olarak bildirmekdedir. Bu inanışlar arasında Peygamber efendimizin ana ve babasının ve dedelerinin îmânlı olup olmadıkları ele alınmış, îmânlı olduklarının vesîkalarla açıklanması, ayrıca ilâve edilmişdir. Kitâba ayrıca, meşhûr Emâlî Kasîdesi ve dört mezheb imâmlarının farsca hâl tercemeleri eklenmişdir.

Bu kitap 160 Sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

3-HAYRÂT ÜL-HİSÂN

Bu kitâb, Hindistânda ve Pâkistânda kullanılan Urdu dili ile yazılmışdır. Meşhûr (Hayrât-ül-hisân) kitâbının tercemesidir. Hayrât kitâbı arabca olup, büyük islâm âlimi Ahmed ibni Hacer Heytemî yazmışdır. Dört mezheb imâmlarının birincisi olan İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfenin hayâtını ve derin ilmini, ihlâs ve takvâsını ve islâm dînine yapdığı hizmetleri bildirmekdedir. Kitâbın yazârı İbni Hacer, Ehl-i sünnetin gözbebeği derin bir âlim olup, her sözü huccet ve seneddir. 973 [m.1567] de Mekkede vefât etmişdir.

Bu kitap 224 Sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

Motif1

Hakikat Kitabevi

Adress: Darüşşefeka Caddesi No: 53 P.K.: 35  34083

Fatih / İstanbul / TÜRKİYE

Phone: +90 (212) 523 45 56 - 532 58 43   Fax: +90 (212) 523 36 93

E-Mail:bilgi@hakikatkitabevi.com