FARSÇA KİTAPLARIMIZDA NELER YAZIYOR?

1-2-MAKTUBAT-I IMAM-I RABBANI

MEKTÛBÂT-1      MEKTÛBÂT-2

(Mektûbât) kitâbını îmâm-ı Rabbânî Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî hazretleri yazmışdır. Üç cilddir. Birinci cildde 313, ikinci cildde 99, üçüncü cildde 124 mektûb olmak üzere, toplam 536 mektûbdan meydâna gelmişdir. 1972 senesinde Pâkistânda iki kitâb olarak basılmış, 1397 [m.1972] de Hakîkat Kitâbevi tarafından yeniden basılmışdır.

Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem"in vefâtından bin sene sonra Hindistânda yaşıyan îmâm-ı Rabbânî hazretleri, îmâna ve îslâma saldıranlara karşı müslimânları uyandırmak için ve bu ma’nevî yıkıntıyı durdurabilmek için mektûblar yazmışdır. Mektûblarında, Ehl-i sünnet i’tikâdını, ibâdetlerin ehemmiyyetini ve ihlâsı anlatmışdır. Bu kıymetli yazıları ile Hindistânı ve bütün dünyâyı aydınlatmışdır. îmâm-ı Rabbânî hazretleri, 971 [m.1563] de Hindistânda Serhend şehrinde doğmuş, 1034 [m.1624] de orada vefât etmişdir.

Bu kitap 680 sayfadır. – 3.cild, 2 kitâb olarak – Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

3-MÜNTEHABÂT (Maktubat-i îmâm-ı Rabbânî)

(Müntehabât) kitâbında, büyük islâm âlimi, îmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî hazretlerinin (Mektûbât) kitâbından seçme yüzellibir mektûb vardır. (Mektûbât) kitâbının birinci cildinde üçyüzonüç mektûb, ikinci cildinde doksandokuz mektûb ve üçüncü cildinde yüzyirmidört mektûb vardır. Bu beşyüzotuzaltı mektûbun çoğundaki tesavvuf bilgileri, Evliyânın hâllerini, ma’rifetlerini açıkladığı için, bunları yanlış anlamak tehlîkesi vardır. Bunun için, îmân ve ibâdet bilgileri bulunan yüzellibir mektûb seçilerek, (Müntehabât) kitâbı meydâna gelmişdir.

Bu kitap 416 sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

4-MÜNTEHABÂT (Mektûbât-ı Ma’sûmiyye) ve Meslek-i Müceddîd

Bu kitâbda birbirinden ayrı iki eser vardır: Birincisi, (Müntehabât) olup, içinde imâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendînin üçüncü oğlu, derin âlim, büyük velî Muhammed Ma’sûm hazretlerinin (Mektûbât-i Ma’sûmiyye) kitâbındaki 652 mektûbdan seçilen 161 mektûb vardır. Hepsi farsça yazılmışdır. Muhammed Ma’sûm hazretlerinin mektûbât kitâbı üç cilddir. Birinci cildde 239, ikinci cildde 158, üçüncü cildde 255 mektûb vardır. Bu (Müntehabât) kitâbında i’tikâdı, islâm ahlâkı ile fıkh ve tesavvuf bilgileri vardır.

îkinci eser, (Meslek-i Müceddid) olup, içinde büyük islâm âlimi ve tesavvuf ma’rifetlerinin ucsuz deryâsı, îmâm-ı Rabbânî Müceddîd-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî hazretlerinin (Mektûbât) kitâbındaki çeşidli mevzûlardan birer numûne yazı vardır. Bu kitâb da farsça olup, urdu dilinde tercemesi de vardır. îmânı ve takvâyı anlatmakdadır. îmâm-ı Rabbânînin (Mektûbât) kitâbı da üç cilddir. Birinci cildde 313, ikinci cildde 99, üçüncü cildde 124 olmak üzere hepsi 536 mektûbdur. îmâm-ı Rabbânînin Mektûbâtı, son olarak 1972 de Pakistânda, iki cild hâlinde basılmış, 1977 de, îstanbulda, Hakîkat Kitâbevi tarafından da ofset ile basdırılmışdır. Muhammed Ma’sûm (Mektûbât) ı, 1976 da Pakistânda basılmışdır.

îmâm-ı Rabbânî 1034 [m.1624] senesinde, Muhammed Ma’sûm 1079 [m.1667] senesinde vefât etmişdir.

Bu kitap 432 sayfadır. – îki kitâb bir arada – Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

5-MEBDE ve ME’ÂD, TE’YÎD-Î EHL-Î SÜNNET

1– (Mebde ve Me’âd) kitâbı, Büyük îslâm âlimi îmâm-ı Rabbânî Müceddîd-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî hazretlerinin eseridir.

Tesavvuf, i’tikâd ve bilhassa Allahü teâlânın sıfâtları üzerindeki kıymetli yazıları, talebesi Muhammed Sıddîk-i Bedahşî Kişmî tarafından 1019 senesinde toplanarak bu kitâb meydâna getirilmişdir.

2– (Te’yîd-i Ehl-i Sünnet) kitâbı, büyük âlim îmâm-ı Rabbânî Müceddîd-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî tarafından Hindistânda farsca olarak yazılmışdır. îçinde arapca parçalar da vardır. Eshâb-ı kirâmın ve Ehl-i beytin büyüklüklerini, üstünlüklerini bildirmekdedir.

Bu kitap 128 sayfadır. – îki kitâb bir arada –Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

6-KÎMYÂ-YI SE’ÂDET

(Kimyâ-yı se’âdet) kitâbını, büyük âlim îmâm-ı Muhammed Gazâlî yazmışdır. Rûhun, insanın, dünyânın ve âhıretin ne olduğunu bildirmekdedir. 450 [m.1059] da Tûs şehrinde ya’nî Meşhedde tevellüd ve 505 [m.1111] de orada vefât etdi. çok kitâb yazdı. Kitâblarını ömrüne taksîm etmişler, bir gününe onsekiz sahîfe isâbet etmişdir. (Se’âdet-i Ebediyye) kitâbında, Tevekkül, Ticâretde adâlet ve ihtikâr, Ticâretde ihsan, Ticâretde dînini kayırmak konuları ile; (Kıyâmet âhıret) kitâbında, Nefs muhasebesi konusu; (Kimyâ-yı Se’âdet) kitâbından terceme edilmişdir. Ayrıca, Tefekkür ile alâkalı çok güzel bir kısm (Kimyâ-yı Se’âdet) kitâbında vardır.

Bu kitap 688 sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

7-RÎYÂD-ÜN-NÂSIHÎN

(Riyâd-ün nâsıhîn) kitâbı, hicretin sekizyüzotuzbeş 835 [m. 1432] senesinde, Hindistân âlimlerinden (Muhammed Rebhâmî) tarafından yazılmış, hicretin binüçyüzonüç 1313 [m.1895] senesinde Bombay şehrinde basılmışdır. En kıymetli islâm kitâbları arasından dörtyüzkırkdört kitâbın bilgilerinden toplanarak meydâna getirilmişdir. îslâm inanışlarını, ibâdetlerini, iyi ve kötü huyları bildirmekde, iyi huylu olmağı, her mahlûka iyilik etmek lâzım olduğunu bildirmekdedir. (Se’âdet-i Ebediyye) kitâbında; Nemâzın ehemmiyyeti, zekât vermiyenler, islâmiyyetde kesb ve ticâret konuları (Riyâd-ün nâsıhîn) kitâbından terceme edilmiş, çok mühîm konulardır.

Bu kitap 384 sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

8-MEKÂTÎB-Î ŞERÎFE

(Mekâtib-i şerîfe) kitâbını Hindistândaki büyük âlimlerden Abdüllah-ı Dehlevî yazmışdır. Her müslimânın, evvelâ Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri gibi îmân etmesi, bundan sonra dört mezhebden birine tâbi’ olarak ibâdet etmesi ya’nî emrleri yapması ve harâmlardan sakınması, dahâ sonra, tasavvuf büyüklerinin kalblerinden feyz alarak, iyi bir insan olması lâzım olduğunu bildirmekdedir. Kitâbın sonunda, büyük velî, kalb ve rûh ma’rifetlerinin mütehassısı Hâlid-i Bağdâdînin nasîhatleri yazılıdır. Abdullâh-ı Dehlevî 1240 [m.1824] de Delhîde, Mevlânâ Hâlid, bundan iki sene sonra Şâmda vefât etdi. (Mekâtib-i Şerîfe) kitâbından, (Se’âdet-i Ebediyye) ve (îslâm Ahlâkı) kitâbında terceme edilmiş mektûblar vardır.

Bu kitap 288 sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

9-DÜRR-ÜL-ME’ÂRÎF

(Dürr-ül me’ârif) kitâbı, îmân, ilm, ahlâk ve tesavvuf bilgilerinden bahsetmekdedir. îsmin ma’nâsı (ma’rifetler-yüksek bilgiler incisi)dir. Yazarı Şâh Râuf Ahmed müceddidî olup, Abdullah-ı Dehlevî hazretlerinin yetiştirdiği büyük evliyâdandır. üstâdının altı aylık sohbetleri esnâsında dile aldığı konuları yazmışdır. Râuf Ahmed, îmâm-ı Rabbânî hazretlerinin küçük oğlu Muhammed Yahyânın soyundandır. 1253 (1837) de hacca giderken, Yemende denizde şehîd olmuşdur. Eserin ikinci baskısı 1394 (m. 1974) de îstanbulda ofset yoluyla yapılmışdı. Bu sefer tashîhli olarak yeniden basıldı.

(Se’âdet-i Ebediyye) kitâbının 721.ci sahîfesinde (Dürr-ül me’ârif, dördüncü sahîfesinde diyor ki, (Simâ’, Allahü teâlâya müteveccih olanlara câizdir. Herşeyi Allahü teâlâdan bilirler ...)

(Se’âdet-i Ebediyye) kitâbının 957.ci sahîfesinde (Dürr-ül me’ârif, seksenyedinci sahîfesinde, Abdüllah-i Dehlevî hazretleri buyuruyor ki, (Resûlullaha veyâ Evliyâdan birine üveysî olmak için ...)

Bu kitap 160 sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

10-REDD-Î VEHHÂBÎ ve SEYF-ÜL-EBRÂR

(Redd-i Vehhâbî) ve (Seyf-ül-ebrâr) kitâbları, (Vehhâbî) denilen islâm fırkasının, bozuk ve sapık olduğunu ve bütün müslimânların (Ehl-i sünnet) denilen, hak ve doğru i’tikâd etrâfında birleşmeleri lâzım geldiğini ve Ehl-i sünnet i’tikâdından ayrılanların felâkete ve Cehennem azâbına gideceklerini vesîkalarla isbât etmekdedir. Ayrıca Ehl-i sünnet olmak için meşhûr dört mezhebden birini taklîd etmek lâzım geldiğini, bu dört mezhebden birini taklîd etmiyenin veyâ bu dört mezhebin kolaylıklarını toplayarak, bir beşinci mezheb ortaya çıkarmak istiyenin, Ehl-i sünnet olmıyacağını, felâkete ve Cehenneme sürükleneceğini âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfler ile isbât etmekdedir. îctihâd ve tefsîr hakkında (Redd-i Vehhâbî) kitâbında geniş bilgi vardır. Kitâblar farscadır. (Redd-i Vehhâbî) kitâbını Hindistân âlimlerinden müftî Mahmûd sâhib, (Seyf-ül-ebrâr) kitâbını, Muhammed Abdürrahmân Silheti yazmışdır. îlk olarak, Hindistânda basılmışlardır.

Bu kitap 144 sayfadır. – îki kitâb bir arada –Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

11-EL-ÜSÛL-ÜL-ERBE’A

(El-üsûl-ül-erbe’a fî terdîd-il-vehhâbiyye) kitâbını, îmâm-ı Rabbânînin soyundan Muhammed Hasen Cân Fârûkî yazmışdır. îçinde arabca parçalar da vardır. Bu kitâb, vehhâbî denilen kimselerin inanışlarından misâller vererek, bunların yanlış olduğunu vesîkalarla isbât etmekdedir. (Fâideli Bilgiler) ve (Kıyâmet ve âhıret) kitâbında; (üsûl-ül erbe’a) kitâbından terceme edilmiş kısımlar vardır. Hasen Can Fârûkî 1349 [m.1930]da vefât etmişdir.

Bu kitap 128 sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

12-BEREKÂT

(Berekât-ı Ahmediyye) kitâbını, Muhammed Hâşim-i Keşmi hazretleri yazmışdır. Büyük islâm âlimi îmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendînin ve hocası Muhammed Bâkî Billahın ve talebesinden birkaçının hâl tercemelerini bildirmekdedir. Muhammed Hâşim-i Keşmi, [h.1031] senesinde, îmâm-ı Rabbânî hazretlerinin sohbeti ile şereflendi. îmâm-ı Rabbânî hazretleri ile hazerde ve seferde berâber bulundu. 1054 [m.1645]de vefât etdi. 1033 senesinde, (Mektûbât) kitâbının üçüncü cildini de toplamışdır. (Berekât) kitâbını da (h.1037) senesinde yazmışdır. Bombayda basılmış, îstanbulda, (Murâd Molla) kütübhânesinde de vardır.

Bu kitap 424 sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

13-CÂMÎ (MÎFTÂH-UN-NECÂT)

(Miftâh-un-necât) kitâbını Ahmed Nâmıkî Câmî yazmışdır. Kendisi Horasan âlimlerinden olup, 441 [m.1048]de tevellüd ve 536 (m.1142) de vefât etmişdir. Büyük âlim ve Velîdir. Eshâb-ı kirâmdan Cerîr bin Abdüllahın soyundandır. Altıyüzbin kimsenin îmâna gelmesine sebeb olmuşdur. Kitâbını yedi kısm olarak tertîb etmişdir. Birinci kısm; îmân ve tevhîd, ikinci kısm; ehl-i sünnet ve cemâat, üçüncü kısm; tevbe, dördüncü kısm; tâat ve ibâdetde istikâmet, beşinci kısm; mubâh ve kazançlarda iyi niyet sâhibi olmak, altıncı kısm, kanâat ve rızâ, yedinci kısm, sâlih ve sâdık olmak.

Bu kitap 128 sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

14-MÎZÂN-ÜL-MEVÂZÎN

Protestân papaslarından biri, (Mîzân-ül-hak) isminde bir kitâb yazmış, bu kitâbında islâmiyyete, bilhâssa islâmın yüce Peygamberine çirkin iftirâlar yapmışdır. Necef Alî Tebrîzî, 1287 [m.1870]de, bu kitâba reddiyye olarak, (Mîzân-ül-mevâzîn) kitâbını yazıp, papasın ilm, edeb ve ahlâk dışı yazılarına vesîkalarla cevâb vermiş, islâm dîninin insanları se’âdete kavuşduran ışıklı yolunu ortaya koymuşdur. çok kıymetli kitâbdır.

Bu kitap 304 sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

15-MAKÂMAT-I MAZHERÎYYE

(Makâmât-ı Mazheriyye) kitâbını Hindistândaki islâm âlimlerinin büyüklerinden Abdullah-ı Dehlevî yazmışdır. Tesavvuf hakkında geniş bilgi vermekde ve hocası büyük velî Mazher-i Cân-ı Cânânın hayâtını, kerâmetlerini ve nasîhatlerini bildirmekdedir. Kendisi 1240 [m.1824] de ve hocası 1195 [m.1781] de vefât etmişlerdir. Kabrleri Delhîde yanyanadır. Kitâbda ayrıca üç risâle vardır. Birincisi Abdullah-ı Dehlevînin hayâtını, kerâmetlerini, nasîhatlerini ve ba’zı talebelerini bildiren bir risâledir. Bu risâleyi îmâm-ı Rabbânî müceddîd-i elf-i sânînin soyundan olan Abdulganî yazmış, kendisi 1296 [m.1879] da Medîne-i münevverede vefât etmişdir. îkinci (Râh-ı Necât) risâlesi ve üçüncü (Cennetî Gürûh) risâlesidir. Kitâbın en sonuna Abdulhak-ı Dehlevînin Eşi’at-ül-leme’ât kitâbından bir kısm alınmışdır. Hepsi Ehl-i sünnet i’tikâdının kıymetini bildirmekdedir.

Bu kitap 208 sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

16-MENÂHÎC-ÜL-ÎBÂD (UMDE)

(Menâhic-ül-ibâd) kitâbı, îmân ve ibâdet bilgilerini açıklamakdadır. Kitâbın ismi, (îbâdetde mezhebler) demekdir. Yazarı Muhammed bin Ahmed Fergânîdir. Necîbüddîn-i Sühreverdînin talebesidir. Sadrüddîn-i Konevîden de istifâde etmişdir. 691 [m.1292] de vefât etmişdir. Fıkh ahkâmını dört mezhebe göre bildirmekde, tesavvuf ve güzel ahlâk üzerinde geniş bilgi vermekdedir. Bu kitâb, Bursada sultân Orhân hân câmi’indeki kütübhânenin (Emîniyye) kısmında 97/1437 numarada kaydlı yazma nüshâsından alınarak ve îstanbul Süleymâniyye kütübhânesindeki diğer iki yazma nüshâ ile karşılaşdırılarak basıldı. Osmânlı âlimlerinden Muhammed bin îdrîs Bitlîsi, bu kitâbı fârisîden türkceye terceme ederek, (Medâric-ül-i’tikâd) ismini vermişdir. (Se’âdet-i Ebediyye) kitâbında ki, (îslâmiyyetde Nikâh) konusu (Menâhic-ül-ibâd) kitâbından terceme edilmişdir.

Bu kitap 304 sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

17-TUHFE-Î ÎSNÂ AŞERÎYYE

(Tuhfe-i isnâ aşeriyye) kitâbını Hindistân âlimlerinden Abdul’azîz-i Dehlevî yazmışdır. Delhîde 1159 [m.1745]de tevellüd ve 1239 [m.1824] senesinde vefât etmişdir. Şîî ve Râfizî denilen fırkanın nasıl meydâna geldiğini, kollara ayrılmasını, îslâm dînine ve müslimânlara yapdıkları zarârları ve inanışlarının iç yüzünü bildirmekdedir. 1266 senesinde Delhîde basılmışdır. îstanbul üniversite, Süleymâniyye ve Bursa kütübhânelerinde vardır. Seyyid Mahmûd Şükri âlûsî 1301 [m.1883]de arabî olarak kısaltmışdır. (Muhtasar-ı Tuhfe) olarak basılmışdır. Türkçe (Hak Sözün Vesîkaları) kitâbının beşinci kısmı, (Tuhfe) kitâbından hâzırlanmışdır. (Muhtasar-ı Tuhfe) kitâbı da îhlâs Vakfı tarafından basdırılmışdır.

Bu kitap 808 sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

18-EL-MU’TEMED FÎ EL-MU’TEKÂD

(Risâle-i Türpuştî) ismi ile bilinen (El-mu’temed fil-mu’tekad) kitâbını hanefî mezhebi âlimlerinden Fadlullah Türpuştî yazmışdır. 661 hicrî, 1263 mîlâdî senesinde vefât etmişdir. Ehl-i sünnet i’tikâdını ve diğer islâm bilgilerini bildirmekdedir. îmâm-ı Rabbânî müceddîd-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî, bu Risâleyi (Mektûbât)ının birinci cildi, 193.cü mektûbunda tavsiye etmekdedir.

Bu kitap 288 sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

19-HUKÛK-UL-ÎSLÂM, MÂLÂ BÜDDE

Bu eser, Hindistândaki îslâm âlimlerinin büyüklerinden olup, 1225 [m.1810] senesinde Pânîput şehrinde vefât eden Kâdî Senâullah Pânîputî tarafından yazılmış (Hukûk-ül-îslâm), (Mâ-lâ-büdde-minhu) ve (Tezkiret-ül-mevtâ ve’-kubûr) ismli üç kitâbdan müteşekkildir.

Kitâblar ehl-i sünnet i’tikâdı ve ahlâk bilgilerinden bahsetmekdedir.

Kâdî Senâullah Pânîputî hazretleri, Silsile-i âliyyenin büyüklerinden Mazherî Cân-ı Cânân hazretlerinin en büyük talebelerindendir. (Tefsîr-i Mazherî) ismli on cild çok kıymetli tefsîri ve (îrşâd-üt-tâlibîn) ismli tesavvufu anlatan çok kıymetli tesavvuf kitâbı vardır.

Bu kitap 272 sayfadır. – üç kitâb bir arada –Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

20-MESMÛAT-I KÂDI MUHAMMED ZÂHÎD

(Mesmûât) kitâbı, Hindistân âlimlerinden veliyy-i kâmil Silsile-i âliyyenin büyüklerinden Ubeydullâh-ı ahrâr hazretlerinin kelâmlarıdır. Halîfesi allâme kâdı Muhammed Zâhid hazretleri tarafından toplanmışdır. Ubeydullâh-ı Ahrâr hazretleri, 806 da Taşkendde doğmuş, 895 [m.1490] de Semerkandda vefât etdi. Muhammed Zâhid hazretleri 936 [m.1530] da vefât etdi. (Mesmûât) kitâbı, îstanbulda Süleymâniyye umûmî kütübhânesinde Es’ad efendi kısmında da mevcûddur.

Bu kitap 192 sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

21-TERGÎB-ÜS-SALÂT

(Tergîb-üs-salât ve teysîr-ül-ahkâm) risâlesi, bir fıkh kitâbıdır. Abdest ve nemâz ahkâmını bildirmekdedir. Yüz altı mu’teber kitâbdan toplanmışdır. Her müslimânın bu kitâbdaki bilgileri okuyup, öğrenmesi lâzımdır. Derin âlim, büyük velî, îmâm-ı Rabbânî müceddîd-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî (Mektûbât)ın üçüncü cildinin onyedinci mektûbunda, bu kitâbı medh ve tavsiye etmekdedir. Muhammed bin Ahmed Zâhid tarafından Hindistânda yazılmışdır. Muhammed bin Ahmed Zâhid 632 [m.1234] de vefât etmişdir. Kitâbın aslı, îstanbulda, Nûr-i Osmâniyye kütübhânesinde de mevcûddur.

Bu kitap 224 sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

22-ENÎS-ÜT-TÂLÎBÎN ve UDDET-ÜS SÂLÎKÎN

(Enîs-üt-tâlibîn ve Uddet-üs sâlikîn) kitâbını Salâh bin Mübârek Buhârî yazmışdır. Buhârânın büyük âlim ve mutesavvıfı ve silsile-i âliyyenin büyüklerinden olan Behâeddîn-i Buhârî hazretlerinin büyüklüğünü ve menkîbelerini anlatmakdadır. Behâeddîn-i Buhârî Buhârada (Kasr-ı ârifân) şehrinde 718 [m.1318]de tevellüd ve 791 [m.1389]de orada vefât etdi. çok Evliyâ yetişdirmişdir. Enis-üt-tâlibîn kitâbını îzzî Süleymân efendi türkçeye terceme ve tab’ edilmiş, 1168 de vefât etmişdir. Murâd-ı Münzâvî kabristanındadır.

Bu kitap 208 sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

23-ŞEVÂHID-ÜN-NÜBÜVVE

İşbu (Şevâhid-ün-nübüvve) kitâbı, Peygamber efendimizin (sallahü aleyhi ve sellem) dünyâya teşriflerinden evvel ve hayatı boyunca nübüvvetine şâhid ve delîl olan yüksek hâl ve mu’cizelerinden, ayrıca Ehl-i Beytinden, Eshâbından ve onlara tabi’ olanların bazılarının menkıbe ve kerâmetlerinden bahsetmektedir. Konusunda yazılmış yazılmış olan kitâbların en kıymetlilerindendir. Müellifi, derin âlim, büyük velî Molla Câmî diye meşhûr Abdurrahman Câmî hazretleridir. 817 (m. 1414)de İranın Câm kasabasında tevellüd ve 898 (m. 1492)de Hirat şehrinde vefât etmişdir. Bu baskı, kitâbın mabu ve el yazması nüshaları karşılaşdırılarak hazırlanmışdır.

Bu kitap 304 sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

24-UMDAT AL-MAQAMAT

İşbu (Umdet-ül makâmât) kitâbı, Hindistan ulemâ ve evliyâsından 1238 (m. 1823) de vefât eden Hâcı Muhammed Fadlullah Serhendî Fârûkî tarafından yazılmıştır.

Peygamberimizden imâm-ı Rabbânî hazretlerine kadar olan büyük velî ve âriflerin hallerini, sözlerini ve menkıbelerini kısa olarak, imâm-ı Rabbânîden kendi zamanına kadar gelen evliyâ ve âriflerin ise halîfeleri ve çocuklarıyle birlikde uzun olarak anlatılmaktadır.

Bu kitap 496 sayfadır. Kitabı Hakikat Kitabevinden isteyebilirsiniz.

return

Motif1

Hakikat Kitabevi

Adress: Darüşşefeka Caddesi No: 53 P.K.: 35  34083

Fatih / İstanbul / TÜRKİYE

Phone: +90 (212) 523 45 56 - 532 58 43   Fax: +90 (212) 523 36 93

E-Mail:bilgi@hakikatkitabevi.com